Jakość i Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Następujące zasady są kluczowe dla naszego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa
• Naszym obowiązkiem jest zminimalizować ryzyko uszkodzenia materiału.
• Bezpieczeństwo w pracy: Nasi pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zwiększenia ich świadomości i wiedzy w tych dziedzinach.
• Otwarta dyskusja z naszymi pracownikami i ścisła współpraca z władzami ma przyczynić się do zapewnienia najwyższej jakości w naszych działaniach.
• Nasze obiekty są regularnie sprawdzane przez niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa. W ramach naszego zrównoważonego rozwoju wypełniamy zobowiązania środowiskowe i gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez odpowiednie procedury magazynowania i pakowania.
• Środki bezpieczeństwa są zawsze gotowe do użycia, w sytuacjach awaryjnych. Dla nas, przepisy prawa w dziedzinie bezpieczeństwa są minimalnymi wymaganiami.


Karty charakterystyki:
Nasi klienci automatycznie otrzymują nowe karty charakterystyki, gdy wymagana jest ich aktualizacja. Jeśli potrzebujesz aktualnych kart charakterystyki, skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie przekażemy Ci najnowszą wersję.

Centrala Bodo Möller Chemie w Niemczech została pozytywnie oceniona zgodnie z SQAS / Esad I i II. SQAS / Esad to nie system certyfikacji, ale dobrowolne poddanie się ocenie procesów w firmie. Opiera się on na Programie Responsible Care i zawiera wiele wymagań, które znacznie przekraczają zarówno przepisy prawa i norm ISO 9001 i 14001.

Centrala Bodo Möller Chemie spełnia również wymogi z rozporządzenia REACH. REACH (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) jest rozporządzeniem europejskim mówiącym, że wszyscy producenci substancji chemicznych muszą zidentyfikować zagrożenia stwarzane przez produkowane przez siebie substancje dla zdrowia człowieka i ich wpływ na środowisko.

Od kiedy firma Bodo Möller Chemie Niemcy przystąpiła do VCH (Zrzeszenie Handlu i Dystrybucji Chemicznego w Niemczech), aktywnie uczestniczy w Programie Responsible Care. Realizacja tego programu to nasz wkład w zrównoważony rozwój.

Kierujemy się zasadami naszej centrali w Offenbach i przestrzegamy jej wytycznych.